Regulaminy


Regulamin pracowni komputerowych

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie decyzji z dnia 17 marca 1998 Prorektora UW d/s finansów i kadr o organizacji i zasadach działania pracowni komputerowych w Domach Studenta Nr 1 i Nr 2 zwanych w dalszej jego części pracowniami.

Celem przyświecającym organizacji pracowni w Domach Studenta Nr 1 i Nr 2 Uniwersytetu Warszawskiego jest stworzenie i zapewnienie mieszkańcom akademików lepszych warunków nauki oraz szerszego dostępu do wiedzy i informacji. Pracownie spełniają funkcje naukowe i dydaktyczne.

Merytoryczną opiekę nad pracowniami sprawuje Kierownik Laboratorium Komputerowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Pracownie w Domach Studenta Nr 1 i Nr 2 podlegają kontroli Dyrektora Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego jako integralna część uczelnianej sieci komputerowej.

Niniejszy regulamin został opracowany w celu zagwarantowania minimum bezpieczeństwa sieci, pełnego wykorzystania pracowni oraz zapewnienia sprawnego dostępu użytkowników do uczelnianej sieci komputerowej i jej zasobów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Pracownie w DS1 i DS2 są częścią uczelnianej sieci komputerowej będącą wieloprotokołową siecią heterogeniczną. Obowiązującym protokołem warstwy sieciowej jest TCP/IP.

2) Prawo do korzystania z uczelnianej sieci komputerowej za pośrednictwem pracowni w DS1 i DS2 mają wszyscy zakwaterowani w nich studenci. Nie ogranicza się dostępu do publicznych systemów informacyjnych (WWW, ftp, itp).

3) Podstawowe usługi sieciowe w pracowniach DS1 i DS2 zapewniają dwa niezależne serwery działające w oparciu o systemy operacyjne WINDOWS NT i LINUX. W oparciu o serwer Windows NT możliwe jest korzystanie z oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

4) Ośrodek dystrybucji usług sieciowych (serwery) umiejscowiony jest w Domu Studenta Nr 1 i odpowiada za niego Kierownik Domu Studenta Nr 1.

5) Użytkownikiem uczelnianej sieci komputerowej jest każda osoba korzystająca z komputera podłączonego do sieci niezależnie od jego lokalizacji.

6) Uniwersytet Warszawski nie ponosi o dpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont i stron WWW przez ich autorów i użytkowników a w szczególności za zawartość przesyłanych listów oraz treści publikowane na stronach WWW.

II. OGRANICZENIA W DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI KOMPUTEROWYCH W DS1 i DS2

Ze względu na charakter pracowni zabronione jest wykonywanie następujących czynności:

1) prowadzenie działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa systemów komputerowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych np. próby włamań na konta innych użytkowników, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników i systemów;

2) prowadzenie wszelkiej działalności komercyjnej np. tworzenie oprogramowania na zlecenie, prowadzenie komercyjnych serwisów informacyjnych, rozsyłanie listów reklamowych;

3) prowadzenie agitacji politycznej i religijnej;

4) używanie kont i identyfikatorów innych użytkowników;

5) wykorzystywanie stacji roboczych do uruchamiania gier poza tymi, które zostały udostępnione przez administratorów systemów;

6) utrudnianie pracy administratorom i innym użytkownikom;

7) korzystanie z komputerów, zasobów i informacji, do których administratorzy nie przydzielili dostępu;

8) samodzielne instalowanie oprogramowania bez zgody administratora systemu;

9) wnoszenie do pracowni prywatnych komputerów i podłączanie ich do sieci;

10) świadome i celowe uszkadzanie lub narażanie na uszkodzenie sprzętu komputerowego;

11) posługiwanie się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu do zasobów komputerowych w DS1 i DS2

12) prowadzenie wszelkiej działalności naruszającej dobre imię Uniwersytetu Warszawskiego oraz obowiązujące normy prawne np. publikowanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.

III . PRAWA UŻYTKOWNIKÓW PRACOWNI W DS1 i DS2

1) Każdy student zakwaterowany w DS1 i DS2 ma prawo zostać użytkownikiem pracowni.

2) Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z udostępnionych zasobów komputerowych w ramach przyznanych im kont i związanych z tymi kontami uprawnień. Z konta ma prawo korzystać wyłącznie osoba, której zostało ono przydzielone. Zabronione jest udostępnianie konta innym osobom.

3) Użytkownicy pracowni mają prawo do ochrony dóbr osobistych (zasoby, dane, korespondencja) w ramach możliwości oferowanych przez systemy operacyjne.

4) Użytkownicy pracowni komputerowych w DS1 i DS2 mają prawo zakładać i publikować własne strony WWW. Zasady tworzenia i publikowania domowych stron WWW określa REGULAMIN STRON WWW UW stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PRACOWNI KOMPUTEROWYCH W DS1 i DS2

Każdy użytkownik pracowni w DS1 i DS2 ma obowiązek:

1) dbać o ochronę dostępu do własnego konta;

2) podporządkowywać się zaleceniom administratorów systemów w zakresie prawidłowego działania sieci i stacji roboczych;

3) wykazywać szczególną dbałość i poszanowanie sprzętu oddanego do jego dyspozycji;

4) zgłaszać zauważone luki w systemie praw dostępu oraz zauważone nieprawidłowości w działaniu stacji roboczych bądź oprogramowania;

5) usuwać (odbierać) swoją pocztę z systemowej kolejki pocztowej najdalej w ciągu 3 tygodni od nadejścia przesyłki (po upływie tego terminu duże zbiory w kolejce mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia);

6) oszczędnie wykorzystywać zasoby komputerowe w ramach przyznanych limitów (dotyczy to w szczególności miejsca na dyskach);

7) wykorzystywać przyznane konto zgodnie z zasadami pracy w sieciach komputerowych oraz obowiązującym w Polsce prawem.

8) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

V. OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE KONTA

1) Otwarcie konta następuje na pisemny wniosek zainteresowanego mieszkańca, złożony w administracji właściwego domu studenckiego na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu, zawierającym potwierdzenie faktu zaznajomienia się z regulaminem pracowni komputerowej i zobowiązanie do jego przestrzegania. Zgodę na otwarcie konta wydaje kierownik właściwego dla ubiegającego się mieszkańca domu studenckiego. Otwarcie konta winno nastąpić w terminie 1 dnia od daty złożenia wniosku. Wnioski o otwarcie kont składane są u Kierownika Domu Studenta Nr 1.

2) Konto studenckie otwierane jest na okres od 01 października do 30 czerwca każdego roku akademickiego. Z dniem 01 lipca konto zostaje zablokowane do czasu uzyskania przez jego właściciela zakwaterowania w domu studenckim. Blokada kont nie dotyczy osób, które uzyskają zgodę kierowników DS1 i DS2 na zakwaterowanie w okresie wakacji.

3) Konto studenckie zostaje zamknięte w następujących przypadkach: - skreślenia użytkownika z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego; - pozbawienia prawa do zakwaterowania w DS1 lub DS2 w przypadkach określonych w Regulaminie Domów Studenckich UW; - naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

VI. ADMINISTRATORZY I ADMINISTRACJA SIECI

1) Wybór administratorów sieci:

W celu zapewnienia sprawnego działania sieci i pracowni komputerowych niezbędni są administratorzy systemów. którzy będą zarządzać siecią lokalną i zasobami komputerowymi oraz zakładać, blokować i zamykać konta użytkowników. Optymalna ilość administratorów nie powinna przekraczać 3 i powinni być oni wybierani spośród studentów informatyki WMIM UW. Kandydatów na administratorów zgłaszają Rady Mieszkańców DS1 i DS2 w terminie 1 tygodnia od daty wniosku Kierownika DS 1 w tej sprawie. Podlegają oni weryfikacji merytorycznej przez Kierownika Laboratorium Komputerowego WMIM w terminie 1 tygodnia od daty przedstawienia kandydatur. Ostatecznego wyboru administratorów spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Kierownik Domu Studenta Nr 1 jako osoba materialnie i służbowo odpowiedzialna za ośrodek dystrybucji usług sieciowych.

Procedura wyboru administratorów powinna zostać zakończona w terminie 3 tygodni od daty wniosku Kierownika DS 1 w tej sprawie.

Warunkiem powierzenia obowiązków administratora jest zgoda zainteresowanego oraz wypełnienie i złożenie wniosku o otwarcie konta określonego w dziale V. pkt 1. Administratorzy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Domu Studenta Nr 1 we wszelkich sprawach dotyczących zarządzania siecią lokalną i stacjami roboczymi. Przyjęcie przez zainteresowanych obowiązków administratorów nie pociąga za sobą skutków finansowych ze strony DS1 i DS2.

Kierownikowi Domu Studenta Nr 1 przysługuje prawo odwoływania administratorów w przypadku nie wywiązywania się zainteresowanych z obowiązków administratora oraz łamania postanowień niniejszego regulaminu.

2) Do zadań administratorów należy:

a) respektowanie zasad działania pracowni;

b) zapewnienie sprawnego działania serwerów, sieci i stacji roboczych w pracowniach;

c) zakładanie, blokowanie i zamykanie kont użytkowników;

d) prowadzenie dokumentacji (książek kontrolnych) serwerów i stacji roboczych zawierających wpisy o ingerencjach i modyfikacjach dokonywanych w systemach, serwerach i stacjach roboczych;

e) sprawowanie kontroli nad sposobem wykorzystywania stacji roboczych i pracowni (w miarę możliwości) i zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości Kierownikom Domu Studenta Nr 1 i Nr 2.

f) ścisłe współdziałanie z Kierownikami Domów Studenta Nr 1 i Nr 2 w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa sieci i majątku oddanego do dyspozycji użytkowników.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW

1) Administratorzy mają obowiązek blokowania kont użytkowników, którzy w oczywisty sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu. Od decyzji administratora użytkownikowi przysługuje odwołanie do kierownika właściwego domu studenckiego.

2) Administratorzy systemów komputerowych mają prawo ograniczać możliwości wykonywania pewnych operacji (uruchamianie programów, odczyt/zapis danych, nawiązywanie po łączeń z/przez inne systemy itp.) o ile uzasadnione jest to względami technicznymi, bezpieczeństwa sieci lub prawnymi.

3) Administratorzy sieci i systemów komputerowych nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników np. w rezultacie udostępnienia identyfikatora i hasła innym osobom lub celowe działanie mogące zakłócić pracę sieci.

4) Administratorzy jako osoby mające dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych tą drogą informacji, o ile nie zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa systemów.

5) Administratorom nie wolno otwierać kont osobom, które nie uzyskały akceptacji Kierowników DS1 i DS2.

6) Administratorom nie wolno wprowadzać nieuzasadnionych rzeczywistymi potrzebami modyfikacji w systemach mogących zakłócać pracę sieci, serwerów i stacji roboczych.

7) Administratorom nie wolno nadawać użytkownikom uprawnień wykraczających poza ustalone z Kierownikiem DS 1 i Kierownikiem Laboratorium Komputerowego WMIM.

8) Administratorom nie wolno używać uprawnień administratora do działań niezgodnych z celami pracowni.

Vll. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE I KOŃCOWE

1) Dostęp do pracowni i uczelnianej sieci komputerowej dla mieszkańców DS 1 i DS 2 jest bezpłatny. Jednak w przypadku obciążenia akademików opłatami za wykorzystanie łącz kierownicy domów studenckich mają prawo obciążyć użytkowników opłatami z tego tytułu. W takim przypadku wysokość i zasady pobierania opłat od użytkowników oraz sposób ich rozliczania ustala Kwestor Uniwersytetu Warszawskiego.

2) Pracownie dostępne są dla wszystkich użytkowników na tych samych zasadach. Dostęp do pracowni jest ograniczony w okresie przerw świątecznych, ferii oraz wakacji. Kierownicy domów studenckich mają prawo i obowiązek ograniczyć dostęp do pracowni w przypadkach łamania przez użytkowników postanowień niniejszego regulaminu lub dewastacji sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni.

3) Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone Uniwersytetowi Warszawskiemu.

4) Pracownie czynne są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu potrzebnego do przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w porze rannej. Czas pracy użytkowników na stacjach roboczych ustalają Rady Mieszkańców DS1 i DS2 w porozumieniu z kierownikami ds-ów.

5) W pracowniach zabrania się palenia tytoniu, spożywania posiłków, wnoszenia i picia napoi oraz prowadzenia głośnych rozmów utrudniających pracę innym użytkownikom.

6) Wszelkie spory dotyczące pracowni rozstrzyga Dyrektor Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego z wyłączeniem spraw związanych z opłatami za korzystanie z łącz.

7) Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla wszystkich użytkowników z chwilą zatwierdzenia go przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 
 
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0